Καλώς ήλθατε στο παλαιό Κέντρο Ενημέρωσης του Τμήματος Κοινωνικής Θεολογίας! (2011-2017)

Σημαντικό! Από Κυριακή 23/04/2017 το παρόν Κέντρο Ενημέρωσης, δεν ενημερώνεται πλέον και το υλικό του διατηρείται για αρχειακούς σκοπούς. Όλες οι σχετικές ειδήσεις και ανακοινώσεις οι σχετικές με το Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας έιναι διαθέσιμες στο νέο Κέντρο Ενημέρωσης στην επίσημη ιστοσελίδα του Τμήματος: http://www.soctheol.uoa.gr/

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗ ΛΗΨΗ ΚΑΙ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΣΙΤΙΣΗΣ/ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΙΤΙΣΗΣ

Τετάρτη, 23 Σεπτεμβρίου 2015ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Κατεβάστε το φάκελο με όλο το υλικό που θα χρειαστείτε (αίτηση, δικαιολογητικά, υποδείγματα εκκαθαριστικού κλπ) από τον ακόλουθο σύνδεσμο: https://goo.gl/F53Jrl

Για οιοδήποτε ερώτημα η περαιτέρω πληροφορία απευθύνσθε είτε στη Γραμματεία του οικείου Τμήματος στις ώρες και ημέρες υποδοχής του κοινού, είτε στο Τμήμα Σίτισης φοιτητών της Παν/μιακής λέσχης του ΕΚΠΑ.
http://www.lesxi.uoa.gr/foithtiki-merimna/tmima-sitishs-foithton.html

ΟΔΗΓΙΕΣ

α) Αίτηση
  • Προπτυχιακοί φοιτητές (Η αίτηση για την έκδοση της ειδικής ταυτότητας δωρεάν σίτισης/δικαίωμα δωρεάν σίτισης των Προπτυχιακών Φοιτητών συμπληρώνεται ηλεκτρονικά στη σελίδα my-studies.uoa.gr/sitisi. Η πρόσβαση γίνεται μέσω των λογαριασμών της υπηρεσίας my-studies.uoa.gr. Όσοι δεν έχουν κωδικό μπορούν να τον αποκτήσουν μέσω αίτησης στη σελίδα webadm.uoa.gr. Οι πρωτοετείς φοιτητές θα πρέπει πρώτα να εγγραφούν στο τμήμα τους και μετά να αποκτήσουν κωδικό μέσω αίτησης στη σελίδα webadm.uoa.gr. Ο φοιτητής στη συνέχεια εκτυπώνει την αίτηση και την υποβάλλει μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στο Τμήμα Σίτισης Φοιτητών της Πανεπιστημιακής Λέσχης, Ιπποκράτους 15, 4ος όροφος.) και
  • Μεταπτυχιακοί και οι υποψήφιοι Διδάκτορες αίτηση θεωρημένη από τη Γραμματεία της Σχολής ή του Τμήματος, στην οποία θα αναγράφεται ο προβλεπόμενος χρόνος ενδεικτικού προγράμματος σπουδών (διατίθεται στις Γραμματείες).
β) Δύο φωτογραφίες του φοιτητή. Η μία θα προσκομισθεί κατά την υποβολή της αίτησης και η άλλη κατά την παραλαβή της ειδικής ταυτότητας δωρεάν σίτισης/δικαίωμα δωρεάν σίτισης.
γ) Πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
δ) Αντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας του φοιτητή.
ε) Έγγραφο Δημόσιας Αρχής ή υπηρεσιών ή λογαριασμών οργανισμών κοινής ωφελείας, από το οποίο να προκύπτει ο τόπος μόνιμης κατοικίας τους.
στ) Βεβαίωση του οικείου Ιδρύματός από την οποία προκύπτει η φοιτητική ιδιότητα του/της αδερφού/ής.
ζ) Αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. 2015.
η) Βεβαίωση επιδότησης ανεργίας (όπου απαιτείται).
θ) Πιστοποιητικό της Ανώτατης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος (όπου απαιτείται).
ι) Αντίγραφο της πράξης συνταξιοδότησης (όπου απαιτείται).
κ) Πιστοποιητικό Υγειονομικής Επιτροπής (όπου απαιτείται).
λ) Ληξιαρχική πράξη γέννησης του φοιτητή (όπου απαιτείται).
μ) Ληξιαρχική πράξη θανάτου του αποβιώσαντος γονέα (όπου απαιτείται).
  • Οι εγγεγραμμένοι ως φιλοξενούμενοι φοιτητές στο Ε.Κ.Π.Α., οι οποίοι προέρχονται από ομοταγή ιδρύματα της αλλοδαπής  προσκομίζουν δύο (2) φωτογραφίες.
  • Οι φοιτητές αλλοδαποί υπότροφοι του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων προσκομίζουν βεβαίωση υποτροφίας για το τρέχον ακαδημαϊκό έτος και δύο (2) φωτογραφίες.
Οι φοιτητές/τριες των οποίων οι γονείς είναι διαζευγμένοι θα υποβάλλουν:
α) Εκκαθαριστικό σημείωμα από τη Δ.Ο.Υ. με το εισόδημα του γονέα που έχει τη γονική μέριμνα του φοιτητή,
β) Διαζευκτήριο και απόφαση του δικαστηρίου σχετικά με την επιμέλεια καθώς και ιδιωτικό συμφωνητικό, εάν υπάρχει, και αναφέρει την επιμέλεια και τα έξοδα του φοιτητή,
γ) Πρόσφατη υπεύθυνη δήλωση του γονέα ότι έχει τα αποκλειστικά έξοδα του φοιτητή, θεωρημένη από Αστυνομικό Τμήμα για το γνήσιο της υπογραφής. 

Σχετικά έντυπα
Πίνακας ορίων δωρεάν σίτισης