Καλώς ήλθατε στο παλαιό Κέντρο Ενημέρωσης του Τμήματος Κοινωνικής Θεολογίας! (2011-2017)

Σημαντικό! Από Κυριακή 23/04/2017 το παρόν Κέντρο Ενημέρωσης, δεν ενημερώνεται πλέον και το υλικό του διατηρείται για αρχειακούς σκοπούς. Όλες οι σχετικές ειδήσεις και ανακοινώσεις οι σχετικές με το Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας έιναι διαθέσιμες στο νέο Κέντρο Ενημέρωσης στην επίσημη ιστοσελίδα του Τμήματος: http://www.soctheol.uoa.gr/

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΘΕΣΗΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ ΚΑΙ ΣΩΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Παρασκευή, 16 Σεπτεμβρίου 2016ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 29 του Ν. 4327/2015 (ΦΕΚ 50 Α’) και του άρθρου 2 της Υ.Α.  143458/Ζ1 (ΦΕΚ 2011/16.9.2015 τ.Β’) να προσέλθουν προσωπικά ή μέσω νομίμως εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου τους προκειμένου να υποβάλουν αίτηση για τη μεταφορά της θέσης φοίτησής τους στη Γραμματεία του Τμήματος από 15 Σεπτεμβρίου 2016 έως 15 Οκτωβρίου 2016 (Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 11.00-13.00),
- Έντυπο της αίτησης: https://goo.gl/6emtBr
Απαραίτητα δικαιολογητικά: 
-πιστοποιητικό σπουδών ή βεβαίωση εγγραφής στο Τμήμα επιτυχίας ή φοίτησης,
- πρόσφατο πιστοποιητικό υπηρεσιακών μεταβολών, στο όποιο θα αναγράφεται η πόλη, όπου υπηρετούν ή πρόσφατη βεβαίωση από το καθ’ ύλην αρμόδιο όργανο ευκρινές φωτοαντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου.

Επισημαίνεται ότι αφού διαπιστωθεί η ύπαρξη αντιστοιχίας συμφώνα με τις Υ.Α με αρ. 139804/B1/4−9−2014 (ΦΕΚ 2492 Β ́) και 140277/ Ε5/5−9−2014 (ΦΕΚ 2435 Β ́) και η συνδρομή των προαναφερόμενων προϋποθέσεων, η Γραμματεία της Σχολής ενημερώνει τον ενδιαφερόμενο για τη μεταφορά της θέσης φοίτησής του, και προβαίνει στην εγγραφή του, εφόσον αποσταλεί υπηρεσιακά ο φάκελός του με τη βεβαίωση διαγραφής από το Τμήμα προέλευσης κατόπιν σχετικής αίτησης του ενδιαφερομένου.

Από τη Γραμματεία