Καλώς ήλθατε στο παλαιό Κέντρο Ενημέρωσης του Τμήματος Κοινωνικής Θεολογίας! (2011-2017)

Σημαντικό! Από Κυριακή 23/04/2017 το παρόν Κέντρο Ενημέρωσης, δεν ενημερώνεται πλέον και το υλικό του διατηρείται για αρχειακούς σκοπούς. Όλες οι σχετικές ειδήσεις και ανακοινώσεις οι σχετικές με το Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας έιναι διαθέσιμες στο νέο Κέντρο Ενημέρωσης στην επίσημη ιστοσελίδα του Τμήματος: http://www.soctheol.uoa.gr/

ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΜΕ ΕΠΙΛΟΓΗ (ΠΑΝ/ΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015)

Δευτέρα, 19 Σεπτεμβρίου 2016


Υποβολή αιτήσεων: μέχρι 12/10/2016
 
Κ  Α  Τ  Α  Σ  Τ  Α  Σ  Η
Κληροδοτημάτων από τα έσοδα των οποίων θα χορηγηθούν υποτροφίες ,με επιλογή,  για μεταπτυχιακές σπουδές στην Ελλάδα ή το Εξωτερικό
 
Α. Κατά  το Παν/κό έτος 2014-15
1. Δωρεάς Οικογενείας Α. Αργυριάδη  εις μνήμη Πρύτανη Άλκη Αργυριάδη,  Μία (1) υποτροφία σε αριστούχο πτυχιούχο των Νομικών Σχολών των Πανεπιστημίων Αθηνών, Θεσσαλονίκης και Θράκης, άπορο, κατά την κρίση της επιτροπής επιλογής, για νομικές μεταπτυχιακές  σπουδές σε Πανεπιστήμιο της Γερμανίας ή Γαλλίας, στον κλάδο του Ασφαλιστικού, Εμπορικού ή Ναυτικού Δικαίου, για την απόκτηση πρώτου πτυχίου μεταπτυχιακών σπουδών master Μηνιαίο ποσό υποτροφίας 792,37 Ευρώ.

2. Κληρονομία Σπυρίδωνος Μπαλτατζή Μία (1) υποτροφία σε άπορο πτυχιούχο Επαγγελματικής ή Ανώτατης Εκπαίδευσης, καταγόμενο/η  εκ πατρικής ή μητρικής γραμμής από το Συρράκο Ιωαννίνων για ευρύτερες σπουδές στην Αλλοδαπή. Μηνιαίο ποσό της υποτροφίας  600,00 Ευρώ.

3. Μαρίας Στάη: Τέσσερις (4) υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές στο Εξωτερικό και οκτώ (8) για μεταπτυχιακές σπουδές στο Εσωτερικό σε Κυθήριους νέους ή νέες, πτυχιούχους οποιασδήποτε Σχολής (Πανεπιστημιακού επιπέδου) όλων των ΑΕΙ της Χώρας, οι οποίοι, κατά την κρίση της Συγκλήτου, θα έχουν για την επιστήμη στην οποία πρόκειται να μετεκπαιδευτούν τέτοια έφεση, ώστε να ενδείκνυται η μετεκπαίδευσή τους, προτιμωμένων των επιθυμούντων να μετεκπαιδευτούν στις Φυσικομαθηματικές επιστήμες. Μηνιαίο ποσό υποτροφίας για μεταπτυχιακές σπουδές α) στο Εξωτερικό 500,00 Ευρώ και β) στη Εσωτερικό  200,00 Ευρώ.

4. Κ.Δεσποζίτου-Ε.Φώτη: Τέσσερις (4) υποτροφίες σε πτυχιούχους της Ιατρικής Σχολής του Παν/μίου Αθηνών, οι οποίοι έχουν αποκτήσει την ειδικότητα της ακτινολογίας, για μεταπτυχιακές σπουδές  στο Εξωτερικό και ειδικότερα στους Κλάδους της ακτινοδιαγνωστικής. Τα αντικείμενα μετεκπαίδευσης για τα οποία προκηρύσσονται οι υποτροφίες καθορίζονται: α) στο χώρο της ακτινοδιαγνωστικής και ειδικότερα στο πεδίο του Μαγνητικού Συντονισμού (Magnetic resonance) και β) στο χώρο της ακτινοθεραπευτικής και ειδικότερα στο πεδίο ακτινοθεραπείας όγκων του αναπνευστικού συστήματος. Μηνιαίο ποσό υποτροφίας 700,00 Ευρώ. 

5. Ε. ΚΑΙ Β. ΛΑΔΑ: Μία (1) υποτροφία σε πτυχιούχους του Τμήματος Βυζαντινών και Μεσαιωνικών Σπουδών του ΕΚΠΑ με βαθμολογία «Άριστα» ή «Λίαν Καλώς», προτιμωμένων των οικονομικά ασθενεστέρων, για μεταπτυχιακές σπουδές στο Εξωτερικό. Εάν δεν υπάρχουν απόφοιτοι του Τμήματος αυτού που να πληρούν τους παραπάνω όρους, θα γίνουν δεκτοί πτυχιούχοι του Τμήματος Νεοελληνικής Φιλολογίας ή άλλων Τμημάτων της Φιλοσοφικής Σχολής του ΕΚΠΑ, οι οποίοι θα πληρούν τους όρους.  Μηνιαίο ποσό υποτροφίας 500,00 Ευρώ.

Λήξη προθεσμίας υποβολής αιτήσεων:  12/10/2016

Δικαιολογητικά:
1. Ταυτότητα ή Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από το οποίο θα προκύπτει η Ελληνική Ιθαγένεια και η ηλικία των υποψηφίων, όχι μεγαλύτερη  των 36 ετών. Ειδικότερα:
 - Για το Κληροδότημα Σπυρίδωνος Μπαλτατζή θα πρέπει να υποβληθεί πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από το οποίο θα προκύπτει η καταγωγή των υποψηφίων από το Συρράκο Ιωαννίνων και η ηλικία μέχρι 35 ετών                          
 - Για το Κληροδότημα Μαρίας Στάη θα πρέπει να υποβληθεί πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από το οποίο θα προκύπτει η καταγωγή των υποψηφίων από τα Κύθηρα
2. Αντίγραφο πτυχίου με βαθμό τουλάχιστον «Λ. Καλώς» και  πιστοποιητικό σπουδών με ακριβή βαθμολογία πτυχίου. Ειδικά για τη Δωρεά Οικογένειας Α. Αργυριάδη, πτυχίο με βαθμό «Άριστα» και βεβαίωση με ακριβή βαθμολογία ετών πτυχίου. Επί πλέον:
- Για την Κληρονομία Σπυρίδωνος Μπαλτατζή τυχόν στοιχεία επιστημονικής τους επίδοσης μετά τις σπουδές, δημοσιεύσεις, πιστοποιητικά Ιδρυμάτων στα οποία εργάστηκαν ή εργάζονται κλπ.
- Για τις υποτροφίες Κ. Δεσποζίτου-Ε. Φώτη : α) Βιογραφικό σημείωμα, β) τουλάχιστον 3 συστατικές επιστολές από διακεκριμένους επιστήμονες, οι οποίοι έχουν άμεσα προσωπική γνώση για την επιστημονική επίδοση και το ήθος τους
3. Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου, που να έχει εκδοθεί πρόσφατα, το πολύ τρείς (3) μήνες, πριν την ημερομηνία υποβολής των δικαιολογητικών (θα αναζητηθεί αυτεπάγγελτα).
4. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86, ότι δεν έλαβαν, ούτε λαμβάνουν άλλη υποτροφία για τις ίδιες σπουδές από το ίδιο ή άλλο Κληροδότημα, Κληρονομία ή Δωρεά και ότι δεν έχασαν από δική τους υπαιτιότητα προηγούμενη υποτροφία.
5. Για την Κληρονομία Σπυρ. Μπαλτατζή πιστοποιητικό απορίας και εκκαθαριστικό σημείωμα της Εφορίας φορολογικού έτους 2014, και έντυπο δήλωσης ακινήτων (Ε9) της οικογενείας και του υποψηφίου. Για τις Δωρεές Οικ. Α. Αργυριάδη και Ε. κα Β. Λαδά εκκαθαριστικό σημείωμα της Εφορίας φορολογικού έτους 2014, και έντυπο δήλωσης ακινήτων (Ε9) της οικογενείας και του υποψηφίου.
6. Πιστοποιητικό στρατολογίας από το οποίο θα προκύπτει ότι εκπλήρωσαν τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή απαλλάχτηκαν νόμιμα από αυτές ή έχουν τύχει αναβολής, που να καλύπτει όλο το χρόνο που απαιτείται για μεταπτυχιακές σπουδές. Οι στρατευμένοι μπορούν να υποβάλουν το απολυτήριο στρατού το αργότερο μέχρι την υπογραφή της  σύμβασης της υποτροφίας τους, διαφορετικά θα χάνουν την υποτροφία.
           
ΓΕΝΙΚΑ
            Το μοναδικό μάθημα, στο οποίο θα διαγωνιστούν οι υποψήφιοι, προφορικά και γραπτά, (ημερομηνία εξέτασης 8 Νοεμβρίου 2016) είναι η ξένη γλώσσα που θα δηλώσουν, δηλ. η γλώσσα στην οποία θα διδαχθούν τα μαθήματα στο Πανεπιστήμιο που θα μετεκπαιδευτούν.
            Η εξέταση στην ξένη γλώσσα θεωρείται επιτυχής, όταν οι υποψήφιοι συγκεντρώσουν Μ.Ο. βαθμολογίας (γραπτά και προφορικά) τουλάχιστον 14/20. Οι εγγεγραμμένοι ήδη σε Πανεπιστήμιο της Αλλοδαπής και κάτοχοι ανάλογου πτυχίου ξένης γλώσσας απαλλάσσονται της παραπάνω εξέτασης.
            Η διάρκεια της υποτροφίας ορίζεται σε δύο (2) χρόνια με δυνατότητα παράτασης δύο (2) ακόμη χρόνια. Για την Κληρονομία Σπυρ. Μπαλτατζή η διάρκεια της υποτροφίας ορίζεται σε τέσσερα (4) χρόνια με δυνατότητα παράτασης δύο (2) ακόμη χρόνια. Για την Δωρεά Οικογενείας Αργυριάδη διάρκεια της υποτροφίας ορίζεται σε ένα (1) χρόνο.
Στους υποτρόφους Εξωτερικού θα καταβληθούν και τα έξοδα μετάβασης στο Εξωτερικό και επιστροφής, εφ’ όσον  προσκομίσουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.
Για τις υποτροφίες Κ. Δεσποζίτου – Ε Φώτη οι υπότροφοι υποχρεούνται να παραδώσουν στο Πανεπιστήμιο Αθηνών την πρωτότυπη μελέτη, την οποία συνέταξαν  κατά τη διάρκεια της μετεκπαίδευσής τους, η οποία θα δημοσιεύεται πάντοτε με την αφιέρωση «Μελέτη στη μνήμη Κ. Δεσπόζιτου, DR Ιατρού Ακτινολόγου»
            Για τη συνέχιση της υποτροφίας, οι υπότροφοι υποχρεούνται κάθε χρόνο να υποβάλλουν πρωτότυπη βεβαίωση εγγραφής και κάθε εξάμηνο πρωτότυπα πιστοποιητικά προόδου, μεταφρασμένα και επικυρωμένα από το Ελληνικό Προξενείο ή την Ελληνική Πρεσβεία.
            Εάν η υποτροφία διακοπεί από υπαιτιότητά τους, οι υπότροφοι υποχρεούνται να επιστρέψουν τα ποσά της υποτροφίας, που έχουν λάβει μέχρι τότε .
            Η υποτροφία δύναται να διακοπεί, εάν για οποιοδήποτε λόγο, ήθελε επέλθει μείωση των ετησίων εσόδων του Κληροδοτήματος. Στην περίπτωση αυτή ουδέν δικαίωμα γεννάται υπέρ του υποτρόφου του οποίου η υποτροφία διακόπηκε (άρθρο 59 του Α.Ν. 2039/39).
             Οι ενδιαφέρονται πρέπει να υποβάλουν στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του Πανεπιστημίου (Κεντρικό Κτήριο, Πανεπιστημίου 30) αίτηση με τα απαραίτητα  δικαιολογητικά, μέχρι  12/10/2016.
Τα έντυπα των αιτήσεων ανακτώνται από την ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Αθηνών και από το Γραφείο Πρωτοκόλλου.
            Περισσότερες πληροφορίες από τη Δ/νση Κληρ/των – Τμήμα Υποτροφιών και Βραβείων, Χρ. Λαδά 6, 6ος όροφος, γραφ. 67, τηλ. 210 3689132-4, ωράριο κοινού 11:00πμ έως 13:00μ.μ.

Από το Τμήμα Υποτροφιών και Βραβείων