Καλώς ήλθατε στο παλαιό Κέντρο Ενημέρωσης του Τμήματος Κοινωνικής Θεολογίας! (2011-2017)

Σημαντικό! Από Κυριακή 23/04/2017 το παρόν Κέντρο Ενημέρωσης, δεν ενημερώνεται πλέον και το υλικό του διατηρείται για αρχειακούς σκοπούς. Όλες οι σχετικές ειδήσεις και ανακοινώσεις οι σχετικές με το Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας έιναι διαθέσιμες στο νέο Κέντρο Ενημέρωσης στην επίσημη ιστοσελίδα του Τμήματος: http://www.soctheol.uoa.gr/

ΑΙΤΗΣΗ, ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟ ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ

Παρασκευή, 15 Μαΐου 2015ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ: υπ’αριθμ.2/19525/0026/21-2-2013 Κοινή Υπουργική Απόφαση Οικονομικών - Παιδείας και Θρησκευμάτων Πολιτισμού και Αθλητισμού: https://goo.gl/SDQERF
Στο Παράρτημα Α της ανωτέρω Απόφασης θα βρείτε την Αίτηση και την Υπεύθυνη Δήλωση τις οποίες καλείσθε να καταθέσετε συμπληρωμένες και υπογεγραμμένες στη Γραμματεία του Τμήματος κατά τις ώρες λειτουργίας της για το κοινό.

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά για τη χορήγηση του Στεγαστικού Επιδόματος είναι:
  1. Αίτηση – υπεύθυνη δήλωση του δικαιούχου. Σε περίπτωση υποβολής της αίτησης εκτός του δικαιούχου, απαιτείται η υποβολή απλής εξουσιοδότησης.
  2. α. Πιστοποιητικό καλής επίδοσης που χορηγείται από τη Σχολή ή το Τμήμα όπου φοιτά ο φοιτητής. β. Κατά το πρώτο έτος σπουδών αντί του ανωτέρω πιστοποιητικού υποβάλλεται πιστοποιητικό εγγραφής.
  3. Αντίγραφο του εκκαθαριστικού σημειώματος φόρου εισοδήματος του οικονομικού έτους για το οποίο ζητείται η εισοδηματική ενίσχυση (εισοδήματα προηγούμενου έτους) ή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος του ιδίου έτους (Έντυπου Ε1) αν κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης δεν έχει παραληφθεί το εκκαθαριστικό σημείωμα. Σε περίπτωση που ο δικαιούχος δεν υποχρεούται στην υποβολή φορολογικής δήλωσης υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986, με ανάλογο περιεχόμενο, θεωρημένη από την οικεία Δ.Ο.Υ.
  4. Αντίγραφο τελευταίας δήλωσης περιουσιακής κατάστασης (Ε9).
  5. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του δικαιούχου.
  6. Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας του φοιτητή.
  7. Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 του δικαιούχου, περί της μη είσπραξης του στεγαστικού επιδόματος για το ίδιο έτος άλλη φορά.
  8. Μισθωτήριο συμβόλαιο κατοικίας που βρίσκεται στον τόπο φοίτησης και σε πόλη άλλη της κύριας κατοικίας του φοιτητή, στην οποία πόλη οι γονείς του ή ο ίδιος δεν έχουν την πλήρη κυριότητα ή επικαρπία άλλης κατοικίας. Για το πολεοδομικό συγκρότημα της Θεσσαλονίκης και το ν. Αττικής ισχύουν τα οριζόμενα στην παρ. 2α του άρθρου 10 του ν. 3220/2004. Ως μίσθωση θεωρείται και η διαμονή σε ξενοδοχείο ή πανσιόν υπό την προϋπόθεση ότι θα προσκομίζει ο φοιτητής βεβαίωση τουλάχιστον δίμηνης διαμονής και απόδειξη παροχής υπηρεσιών για το ίδιο διάστημα. Δε θεωρείται μίσθωση η διαμονή σε φοιτητική εστία ή οικοτροφείο.

Τα δικαιολογητικά κατατίθενται στις Γραμματείες των Τμημάτων.

Από τη Γραμματεία